Disclaimer, verzending en overmacht

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.CamoGun.nl.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

  1. De op deze website getoonde informatie wordt door CamoGun met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. CamoGun verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door CamoGun worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. CamoGun aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.

  2. Hoewel CamoGun alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is CamoGun niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

  3. Verwijzingen naar sites die niet door CamoGun worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel CamoGun uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door CamoGun worden onderhouden wordt afgewezen.

Copyright

  • De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels) namen, logo’s, waren- en dienst merken, zijn eigendom van of in licentie bij CamoGun, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site en hieraan gekoppelde sociale media activiteiten als Facebook en Twitter.

  • De inhoud van deze website als wel de inhoud van hieraan gekoppelde social media activiteiten mogen alleen worden gebruikt voor niet-commerciële-, privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site als wel de inhoud van hieraan gekoppelde social media activiteiten te vermenigvuldigen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van CamoGun.

  • Opzettelijke schending van het auteursrecht wordt gezien als een misdrijf. Bij signalering van een overtreding zal de eigenaar van deze website (indien nodig) overgaan tot een juridische procedure tegen de overtreder.

Verzending

  • De door CamoGun te verwerken objecten kan men persoonlijk afgeven op de vestiging te Olst of indien gewenst uit eigen initiatief CamoGun per (pakket) post doen toekomen. Indien men kiest voor verzending het navolgende: CamoGun draagt nimmer het risico voor de verzending en eventuele retour verzending van goederen. CamoGun kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor stukken die verloren gaan tijdens de verzending of gedurende verzending beschadigd raken.

Overmacht

  • CamoGun is nimmer aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze diensten omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productie onderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.